• 1-banner.jpg
  • 2-banner.jpg
  • 3-banner.jpg
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวาน392
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้435
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4006
mod_vvisit_counterเดือนนี้15319
mod_vvisit_counterเดือนนี้ผ่านมา18020
mod_vvisit_counterทั้งหมด353733

ผลลัพธ์ 71 - 77 จาก 77

ข่าวเด่นประเด็นดัง/ข่าวเด่นประเด็นดัง
Author:Administrator
คลังข้อสอบ Onet พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2552 (สอบ 2553) (คลิกที่นี่)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 (สอบ 2552) (คลิกที่นี่)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สร้างโดย: ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
อาทิตย์, 16 ตุลาคม 2011 | 907 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report
ข้อมูลโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน
Author:Administrator
ตราสัญลักษณ์ คือ รูปคบเพลิงส่องสว่าง มีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอาหรับ และภาษาไทยอยู่ใต้คบเพลิงสีประจำโรงเรียน ขาว – ฟ้า ขาว คือ ความบริสุทธิ์ของศาสนา ฟ้า คือ ความจงรักภักดีต่อศาสนาและประเทศอักษรย่อ ศ.น. ย่อมาจากคำว่า ศาสนูปถัมภ์ ปรัชญาโรงเรียน “ ปฏิบัติธรรม สมานสามัคดี เรียนดี มีวินัย ” ปฏิบัติธรรม หมายถึง เรียนรู้แล้วปฏิบัติจริง โรงเรียนเน้นวิชาศาสนาเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเรียนรู้หลักการ ศาสนาอิสลาม แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นกิจวัตร สมานสามัคคี หมายถึง บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อยู่กันฉันท์พี่น้อง เรียนดี หมายถึง โรงเรียนเน้นวิชาการเป็นกิจกรรมหลักทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีวินัย หมายถึง บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีวินัยพื้นฐาน เน้นการมาตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การรักษาสาธารณสมบัติ การประหยัด ความซื่อสัตย์ อดทน และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด คติพจน์โรงเรียน “ ความรู้เปรียบดังแสงสว่างส่องทางชีวิต ” วิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION) ภาย ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม มีความสมานสามัคคี ใฝ่เรียนและมีวินัย ส่งเสริมประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดี มุ่งส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และระบบการบริหารงานบุคลากรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ ชุมชน ภารกิจโรงเรียน (MISSION) 1. มุ่งพัฒนานักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม มีความสมานสามัคคี ใฝ่เรียนและมีวินัย และความเป็นประชาธิปไตย 2. มุ่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 3. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 4. สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของชุมชน เป้าหมาย (Goal) ภารกิจที่ 1 มุ่งพัฒนานักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม มีความสามัคคี ใฝ่เรียนและมีวินัย และความเป็นประชาธิปไตย มีเป้าหมายดังนี้ 1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 2. นักเรียนมีความสมานสามัคคี สามารถสื่อสาร คิดแก้ปัญหาใช้ทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจที่ 2 มุ่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน มีเป้าหมายดังนี้ 1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มีข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ภารกิจที่ 3 มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายดังนี้ 1. อบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 2. นักเรียนและบุคลากรใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2555 3. บุคลากรทั้งหมดสอนตรงตามวุฒิภายในปี พ.ศ. 2555 4. พัฒนาระบบสหกรณ์โรงเรียนให้สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555 ภารกิจที่ 4 สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน มีเป้าหมายคือ โรงเรียนมีอาคารปฏิบัติการ อาคารโภชนาการ และอาคารประกอบศาสนกิจที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภารกิจที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของชุมชน คือ มีหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. ปฎิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม นโยบายของโรงเรียน 1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการทั้งด้านศาสนาและสามัญ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและองค์กร 4. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย 5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านกิจกรรมและด้านบริการ วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนนี้ มีดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและคุณค่ายิ่งขึ้นทั้งทางด้านสติปัญญา ศีลธรรมและสังคม 2. ให้การศึกษาและประสบการณ์ในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์นั้น ๆ ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้เกิดผลดีในการดำรงชีวิตตามหลักการศาสนา อิสลาม 3. ให้การศึกษาและประสบการณ์ในวิชาสามัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ 4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่สามารถนำไปเป็นรากฐานสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 5. เพื่อให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
อาทิตย์, 16 ตุลาคม 2011 | 3902 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์
Author:Administrator
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ Regional English Language Office สถานฑูตสหรัฐอเมริกา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดการอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Unlocking Learners' Potential"และหัวข้อ"Unlocking Learners' Voices" กำหนดการอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 6 ครั้ง รวม 12 ครั้ง โดยสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ ทั้งสองหลักสูตร ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2554 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้ โดยจะเน้นเทคนิคการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษในประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรแรก หัอข้อ "Unlocking Learners' Potential" ได้อบรมเสร็จสิ้นและทำการมอบใบประกาศนียบัตรไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 สำหรับการอบรมหลักสูตรที่ 2 (Part2) หัวข้อ "Unlocking Learners' Voices" จะเริ่มขึ้นครั้งแรกในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 นี้ ดังโปรแกรมที่ปรากฎด้านล่าง... คลิกเพื่อสมัครอบรมออนไลน์ ทั้งนี้ผู้สามารถรับชมรายการสดทางช่อง DLTV 14 (ทรูวิชั่น ช่อง 199) และทาง ระบบเคเบิลทีวี CATV ช่อง 60 หรือทาง http://www.dlf.ac.th/live.php?channels=14 และ รับชมรายการย้อนหลัง ช่อง DLTV 14 หรือ ทรูช่อง 199 ตามเวลาเดิมของวันพุธถัดไป และรับชมผ่านทาง http://www.dlf.ac.th/video_ondemand.php เลือกวิชา การอบรมครูภาษาอังกฤษ จากนั้นก็เลือกตามเซสชั่นที่ต้องการ เพื่อรับชมในห้องรายการฝ่ายอบรมครู ซึ่งจะมีครบทุกครั้งและมีเอกสารประกอบการอบรมในแต่ละครั้งด้วย อ่านรายละเอียดโครงการและตารางการอบรมได้ที่นี่ Part 2 Program Title: "Unlocking Learners' Voices" Program Time: 0900 - 1200 hrs. Program Dates: - Session #1: Friday, November 18, 2011 - Session #2: Friday, December 2, 2011 - Session #3: Friday, December 16, 2011 - Session #4: Friday, January 6, 2012 - Session #5: Friday, January 20, 2012 - Session #6: Friday, February 3, 2012 (หมายเหตุ : สามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แจ้งไว้ในเบื้องต้น และให้ส่งเอกสาร การบ้าน ตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อขอรับใบวุฒิบัตร ตามรายละเอียดข้างต้น ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น ! 1. สมัครเข้าร่วมอบรม ณ บมจ.ทีโอที กรุงเทพฯ ติดต่อ คุณศิริรัตน์ โทร. 02- 282- 6734 ต่อ 18 sirirat.dlf@gmail.com 2. สมัครเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน ติดต่อ อาจารย์รุจิรา โทร. 084- 128- 4872 rujira_wk@hotmail.com 3. สมัครเข้าร่วม ณ อเมริกัน คอนเนอร์ ม.เชียงใหม่ ติดต่อ คุณสุทธิโชค โทร. 081- 821- 2686 gao.ace@gmail.com 4. ติดตามผลการสมัครอบรมออนไลน์ ติดต่อ คุณพงศธร โทร. 02- 575- 4681 hugh2525@gmail.com คลิกเพื่อสมัครอบรมออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พุธ, 19 ตุลาคม 2011 | 379 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์
Author:Administrator
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” เพื่อร่วมฉลอง “ปีเคมีสากล 2011” นี้ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีทักษะใน ระดับก้าวหน้าขึ้นในการสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่อง “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำวิธีการเรียนการสอนไปปฏิบัติในชั้นเรียน และจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่จะได้รับเทคนิคการสอน ตลอดจนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ที่จะนำไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป อ่านรายละเอียดการอบรมที่นี่ การสมัคร ให้ผู้สมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด หรือกรอกใบสมัครจากเว็บไซต์ www.dlf.ac.th และส่งใบสมัครโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือโทรสำรองที่นั่งอบรมได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1. สมัครเข้าร่วมอบรม ณ บมจ.ทีโอที กรุงเทพฯ ติดต่อ: คุณศิริรัตน์ โทร: 02- 282- 6734 ต่อ 18 (085-199-5986) แฟ็กซ์: 02- 282- 6735 อีเมล์: sirirat.dlf@gmail.com ที่อยู่: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 2. สมัครเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน ติดต่อ: อาจารย์สุรพงศ์ โทร: 032- 515- 457-8 (089-612-5030) แฟ็กซ์: 032- 515- 951 อีเมล์: surapong.namnai@gmail.com ที่อยู่: โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 4. สมัครเข้าร่วมอบรม ด้วยระบบออนไลน์ ติดต่อ: คุณพงศธร โทร: 02- 575- 4681 (082-480-0739) แฟ็กซ์: 02-575-4681 อีเมล์: hugh2525@gmail.com สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ **ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 1 มกราคม 2555 ** หมายเหตุ : "สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาอบรมและประสงค์จะอบรมอยู่ปลายทางผ่าน ช่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ช่อง DLTV 14) ณ โรงเรียนของตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ชุดการทดลองมายังมูลนิธิฯ เพื่อทำการทดลองไปพร้อมๆ กับผู้ร่วมอบรมต้นทางได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าชุดอุปกรณ์การทดลองที่เตรียมไว้ให้จะหมด โดยส่งอีเมล์มาที่ sirirat.dlf@gmail.com"
จันทร์, 21 พฤศจิกายน 2011 | 254 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์
Author:Administrator
ประกาศโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร 1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2555 ในโครงการความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิตฯ ของโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2556 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน (ม.1 – ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.75 1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 1.4 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 1.5 มีความตั้งใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 2. กำหนดการ 9 – 20 กันยายน 2555 รับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.sasnupatam.ac.th (ส่งเอกสารการสมัครให้งานวัดผลประเมินผล) 11 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 มกราคม 2556 รายงานตัว พร้อมลงทะเบียน 3. เอกสารการสมัคร 3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 3.2 ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (รวม 4 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ 3.3 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร เช่น เกียรติบัตรการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ส่งฉบับสำเนาขนาดไม่เกิน A4 มาเท่านั้น (ถ้ามี) 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ดาวน์โหลดระเบียบการโควต้าสายวิทย์ - ห้องโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร - ห้องโครงการ ดาวน์โหลดระเบียบการโควต้าสายวิทย์ - ห้องปกติ ดาวน์โหลดใบสมัคร - ห้องปกติดาวน์โหลดระเบียบการโควต้าสายวิทย์ - ห้องโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร - ห้องโครงการ ดาวน์โหลดระเบียบการโควต้าสายวิทย์ - ห้องปกติ ดาวน์โหลดใบสมัคร - ห้องปกติ
อังคาร, 04 กันยายน 2012 | 873 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report
76. Home
Home/Home
Author:Administrator
เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อใช้งานกับ internet explorer 7 ขึ้นไป หรือ Firefox
เสาร์, 15 ตุลาคม 2011 | 229 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report
บทความศาสนา/บทความศาสนา
Author:Administrator
คุณ เป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับอัลกุรอาน หรือ คุณอ่านมันทุกวันแต่ไม่ได้พบสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวคุณเลย ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหน เราขอเสนอเทคนิคที่จะให้ได้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานดังนี้ 1. ก่อนที่คุณจะสัมผัสกับอัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์จากอัลลอฮฺนั้น ตรวจสอบหัวใจคุณดูก่อนว่า คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อสิ่งใด คุณเพียงอ่านเพื่อหาข้อความบางข้อความ หรือเพียงอ่านแล้วก็จบจากไป ได้โปรดถามตัวคุณเองอย่างซื่อสัตย์และจริงใจกับตัวเองว่าอ่านเพื่อสิ่งใด ท่านศาสดามุฮัมมัด ได้ถูกท่านหญิงอาอีชะห์ กล่าวถึงท่านว่า ท่านคือ "อัลกุรอานที่เดินได้" ทั้งนี้เพราะท่านศาสดา ไม่ได้เพียงแค่อ่านเท่านั้น แต่ท่านทำให้สิ่งที่อยู่ในกุรอานนั้นอยู่ในชีวิตของท่าน 2. คุณมีน้ำละหมาดหรือยัง? การเอาน้ำละหมาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเตือนตัวคุณเองด้วยว่าคุณกำลังจะอ่านหนังสือที่ต่างไปจาก หนังสือทั่วไปที่คุณอ่าน คุณกำลังจะสัมผัสกับหนังสือของอัลลอฮฺเพื่อที่จะเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นสิ่งที่คุณควรคำนึงเป็นสิ่งแรก 3. เริ่มด้วยการอ่านวันละ 5 นาที การอ่านอัลกุรอานเป็นชั่วโมง อาจจะดูมากเกินไป ยิ่งถ้าคุณอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมพอที่ใช้เวลามาก ขอให้เริ่มด้วยวันละ 5 นาทีเท่านั้น และพยายามรักษามันไว้ จากนั้นอิชชาอัลลอฮฺ คุณจะสังเกตเห็นว่า มันจะค่อยๆ เพิ่มเป็นวันละ 10 , 15 นาที และอาจเป็นชั่วโมงได้เลยทีเดียว 4. คุณได้เข้าใจในสิ่งที่คุณอ่านหรือเปล่า การใช้เวลาอ่านอัลกุรอาน 5 นาทีต่อวันเป็นภาษาอาหรับนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณควรจะถามตัวเองด้วยว่าคุณได้เข้าใจในสิ่งคุณอ่านหรือเปล่า คุณควรจะมีหนังสือที่แปลกรุอานที่คุณอ่านอยู่นั้นเป็นภาษาที่คุณเข้าใจ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เข้าใจในสิ่งที่คุณอ่านนั้น 5. โปรดจำไว้ ว่าหนังสือคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเข้าถึงได้ดีกว่าซีดี ปัจจุบันนี้มีกุรอานที่เป็นซีดี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมาย ผู้คนมักเบื่อหน่ายสิ่งที่เป็นรูปเล่มหนังสือ แต่กุรอานไม่ได้เป็นเช่นนั้น โปรดจำไว้ว่า เมื่อคุณอ่านอัลกุรอานคุณกำลังพยายามให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ เสมือนพระองค์กำลังพูดอยู่กับคุณผ่านกุรอานนั้น ดังนั้นโปรดอ่านด้วยความตั้งใจ 6. อย่าเพียงแต่อ่านปาวๆ หรือฟังเท่านั้น ปัจจุบันมี เทปคาสเซท ซีดี กุรอาน มีทั้งแปลและไม่ได้แปล จะเป็นการดีมากถ้าคุณได้ใส่สิ่งเหล่านี้ ในวอล์คแมน (ซาวดอะเบาท์) ของคุณ หรือในเครื่องเล่นเครื่องเสียงในรถของคุณ เพี่อที่คุณจะได้ฟังขณะที่กำลังเดินทาง ขอให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเพิ่มเติมในชีวิตประจำวันของคุณ แต่ไม่ใช่เป็นการแทนที่คือเปลี่ยนพฤติกรรมจากการอ่านจากเล่มเป็นฟังเครื่อง เสียงแทน 7. ขอดุอาอฺจากพระองค์ การขอดุอาอฺจากพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขอให้พระองค์ได้ให้ทางนำแก่เรา ในขณะที่เราอ่าน ขอด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ด้วยความรัก ในพระองค์ สื่อสารกับพระองค์ด้วยการอ่าน ทำความเข้าใจ และสรรเสริญในพระองค์
อาทิตย์, 16 ตุลาคม 2011 | 552 hits | พิมพ์ | PDF |  อีเมล | Report

หน้า 8 จาก 8


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2014 - All rights reserved
Body
Background Color
Top
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color